Trang chủ An toàn Hàng Hải Chính sách về An toàn, Sức khỏe, BV Môi trường www.pvoilshipping.vn
 

Chính sách về sức khỏe, An toàn, an ninh, bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt thực thi và liên tục cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn nhằm đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật Quản lý an toàn.

­­Chúng tôi cam kết bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh cho tất cả cán bộ công nhân viên và thuyền viên công ty, bảo vệ và gìn giữ môi trường, đồng thời cũng bảo vệ an toàn cho những người khác tham gia hoặc đóng góp vào hay bị ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của chúng tôi.

Thông qua hoạt động mạnh mẽ của ban lãnh đạo và sự cam kết ở tất cả các cấp trong cơ cấu tổ chức của mình, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt sẽ:

1.     Đặt trọng tâm vào việc cải tiến Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường thông qua áp dụng các quy phạm và quy định của quốc gia và quốc tế, cũng như các chuẩn mực và những thực tế tốt nhất được công nhận.

2.     Hướng tới đảm bảo KHÔNG TỔN HẠI đối với tài sản quan trọng nhất của chúng tôi là con người và không ngừng nỗ lực để cải thiện toàn bộ hoạt động về Sức khỏe, An toàn và An ninh của chúng tôi.

3.     Tiến tới hoàn toàn không có tràn dầu ra biển, không để xảy ra tai nạn và hướng tới giảm thiểu khí thải  CO2, SO2 và NO2 là một phần các nỗ lực của chúng tôi nhằm làm giảm thấp nhất tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường. Đồng thời hướng tới đạt được tối đa Hiệu quả Năng lượng.

4.     Bảo đảm rằng các rủi ro tiềm tàng đối với con người, tàu và thiết bị trong tất cả các hoạt động khai thác tàu sẽ được xác định và các hành động khắc phục sẽ được thực thi để phòng tránh những sự cố không mong đợi.

5.     Thiết lập và duy trì các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ con người, dữ liệu và tài sản của chúng tôi.

6.     Bảo đảm rằng tất cả các tai nạn, mối cận nguy và sự không phù hợp được báo cáo và theo dõi, hướng tới thực thi các hành động khắc phục phòng ngừa và soát xét lại các quy trình, các tài liệu về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường khác, nếu cần, nhằm phòng ngừa sự tái diễn của các tai nạn.

7.     Bảo đảm rằng tất cả các thuyền viên và nhân viên văn phòng luôn luôn là những người được đào tạo đầy đủ để đảm nhiệm các nhiệm vụ được giao, đồng thời các nhu cầu đào tạo và huấn luyện sẽ liên tục được đánh giá và thực thi.

8.     Phát triển các tiêu chuẩn khai thác thông qua viêc áp dụng  những thực tế tốt nhất trong khi luôn đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các yêu cầu theo luật lệ và quy định được áp dụng. Các chuẩn mực về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường được thông báo cho các đối tác hợp đồng, nhà cung cấp và yêu cầu họ thực hiện khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh của Công ty.

9.     Cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, như đã được nêu trong các hợp đồng giữa các bên, và đồng thời thông báo các cam kết tới tất cả công nhân viên.

10.   Bảo đảm rằng tất cả các đối tác hợp đồng và nhà cung cấp phải được duyệt chọn trước khi được chấp nhận, và dịch vụ cùng các phụ tùng vật tư giao nhận phải được cán bộ có năng lực của Công ty kiểm tra xác nhận nhằm đảm bảo chất lượng.

11.   Chia sẻ và thực thi những kinh nghiệm tốt nhất thông qua hệ thống quản lý tích hợp và thành thục.

12.   Ủng hộ xây dựng văn hóa “Không Đổ Lỗi” trong Quản lý Sức khỏe, An toàn, An ninh và Bảo vệ Môi trường

13.   Đảm bảo sự tuân thủ các chuẩn mực thông qua các cuộc đánh giá nội bộ định kỳ và soát xét của lãnh đạo.

14.   Đáp ứng đầy đủ nguồn lực, thời gian và tài chính để thực thi và duy trì Hệ thống Quản lý Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường luôn được cập nhật.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn luôn tự hoàn thiện mình, cũng như đảm bảo không làm hại hoặc tổn hại đối với con người và môi trường. Kế hoạch hành động về An toàn và Bảo vệ Môi trường của Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt sẽ hỗ trợ cho những khát vọng của chính sách này.

Các mục khác
 
© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
2149163 Visitors
SEARCH
Xem tốt nhất ở chế độ màn hình 1280 x 1024. Tương thích với mọi loại trình duyệt.